Partnerzy

I Gimnazjum Akademickie w Nowym Tomyślu

Szkoła niepubliczna daje możliwość elastycznego podejścia do realizowanych planów nauczania.

Plany te uzupełniać będziemy w miarę zmieniającej się rzeczywistości i naturalnych potrzeb młodzieży. Dotyczy to zarówno uczniów o szczególnych uzdolnieniach, jak i mających trudności w nauce.

Dążymy do tego, aby o obliczu szkoły współdecydowali rodzice, nauczyciele i uczniowie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe z punktu widzenia obowiązującego prawa.

Realizowany plan nauczania zakłada zwiększoną w stosunku do planu ramowego liczbę godzin języka angielskiego (15 godzin w cyklu kształcenia) oraz języka niemieckiego (6 godzin w cyklu kształcenia). Dodatkowo w planie nauczania realizowane są przedmioty wspomagające proces dydaktyczno-wychowawczy, takie jak techniki uczenia się, elementy logiki oraz podstawy przedsiębiorstw.

Rozwój indywidualnych zainteresowań gwarantuje działanie świetlicy szkolnej, licznych kół zainteresowań oraz działalność turystyczna i sportowa. Dużą wagę przykładamy do szeroko pojętego doradztwa zawodowego. Okresowe analizy i diagnozy osiągnięć uczniów oraz ich predyspozycji mają wpływ na wybór dalszej drogi życiowej, a co za tym idzie, kierunku dalszego kształcenia. Zmierzamy do tego aby takie wybory były właściwe, odpowiadające możliwościom indywidualnym ucznia oraz ich zainteresowaniom, a także oczekiwaniom rodziców.

Chcemy sprawić aby, przyszła praca zawodowa naszych absolwentów była źródłem satysfakcji i radości, a nie złem koniecznym.

Naszym celem jest nie tylko edukacja na możliwie najwyższym poziomie, lecz także przygotowanie młodych ludzi do odpowie-dzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu rodzinnym i społecznym. Chcemy kształtować ludzi potrafiących dokonywać trafnych wyborów, odróżniających dobro od zła, podejmujących działania akceptowane społecznie.